Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med vandværket

Vandværksbestyrer:
Henrik Fritzbøger

Telefon: 20130069

 
Hornbæk Vandværk 
Hornebyvej 1
3100 Hornbæk 
Email: 
hornbaekvand@mail.dk

 

Ved akut vandbrud eller manglende vandforsyning så kan følgende mobil numre også benyttes:   

Mobil nr. 20276769

Vores VVS installatør kan kontaktes på mobil 20490628 eller 27110304

 

Hornbæk Vandværk
Forside
Minimer

 

Forside Minimer

Indkaldelse til ordinær generalforsamling.

 

Vandværkets andelshavere indkaldes herved til ordinær generalforsamling

torsdag d. 30. marts 2017 kl. 19:00

i Hornbæk Sognehus, Kirkestien 1, Hornbæk.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning for året 2016
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
 4. Behandling af indkomne forslag:

Endelig vedtagelse af forslag, som foreløbig er vedtaget på sidste generalforsamling.

 

 1. Vedtægtsændring i §8, - Generalforsamling, 4.linie.

  Nu:

       ”Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med

         mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hver andelshavers sidst opgivne

        opkrævningsadresse og vedlagt eventuelt indkomne forslag.

        Foreslås ændret til:

       ”Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med

         mindst 14 dages varsel ved skriftlig indkaldelse til hver andelshavers digitale postkasse

        /opkrævningsadresse og vedlagt eventuelt indkomne forslag”.

        Ændringsforslaget begrundes med den stadig stigende porto og nye muligheder for

       digitale forsendelser.

 2. Vedtægtsændring i §10, - Bestyrelse, 3.linie.

  Nu:

        ”Herudover er hvert år valgt 1 suppleant, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen.

        Foreslås ændret til:

        Herudover er hvert år valgt 1 eller 2 suppleanter, som tiltræder ved afgang fra bestyrelsen.

        Ændringsforslaget begrundes med bestyrelsens ønske om fleksibilitet i relation til

        suppleanter.  

   

 1. Budget for 2017 med tilhørende takster og fastsættelse af formandshonorar forelægges til godkendelse.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

På valg fra bestyrelsen: Jørgen Ahrendt Jensen, Geertje Engelholm og Bjarne Pedersen.

Som suppleant: Thor Lundgreen,

 1. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Som revisor: Erik Helmer Pedersen.

Revisorsuppleant: John Madsen.

 1. Eventuelt.

Med venlig hilsen

p.b.v.

Jørgen Ahrendt Jensen

Formand.

PS. Det samlede regnskab for 2016, med tilhørende budget for 2017, kan ses på vandværkets hjemmeside under punktet regnskab - eller ved henvendelse til vandværket.

 

 

22. december 2016

INFORMATION

I dag kl 10:30 er hoved forsyningsledningen på Hattemagervej ud for nr. 2 blevet gravet over. Dette har påvirket vandtrykket i hele byen. Reparation af ledningen medfører at der vil være lukket for vandet på Hattemagervej, Stolemagervej samt Kleinsmedevej frem til ca. kl 13:00

02. December 2016

INFORMATION.

Der vil blive lukket for forsyningen af vand til Øresundsvej mellem kl. 09:00 - 10:30 d. 2 december. Der lukkes grundet sammenkobling af forsyningsledningen mellem Øresundsvej og Havnevej.

18. november 2016

INFORMATION.

I forbindelse med ledningsudskiftningen af hoved forsyningsledningen på Havnevej kan der forekomme misfarvning af vandet i forsyningen på andre veje i området. Misfarvningen af vandet skyldes okker som løsrives i forsyningsrørene i forbindelse med arbejdet. Okker er ufarlig og forsvinder når der skylles godt ud.

19. oktober 2016

INFORMATION OM LEDNINGSUDSKIFTNING I HAVNEVEJ

Hornbæk Vandværk foretager i samarbejde med Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S ledningsudskiftning af hoved- og stikledninger i Havnevej.

 

Arbejdet forventes, at blive igangsat i uge 43 og afsluttes i uge 48.

 

Den nuværende hovedforsyningsledning samt stikledninger til de enkelte ejendomme vil blive udskiftet til plastledninger.

Tilslutningen til ejendommene vil ske i fortov eller i skel for montering af nye stophaner.

 

I hele arbejdsperioden vil det blive nødvendigt, at lukke kortvarigt for vandet (kun i dagtimerne).

Efter genåbning kan der forekomme okker og/eller luft i vandet, - skyl derfor godt ud.

 

Vi vil bestræbe os på at minimere ulemperne og håber på Deres forståelse.

 

Kontakt venligst Hornbæk Vandværk hvis i har spørgsmål til ovenstående.

Hornbæk Vandværk udskifter løbende de gamle forsyningsledninger for at reducerer vandspild og for at nedbringe antallet af akutte brud på vandledningerne.

 

Velkommen til Hornbæk Vandværk 

I 110 år har Hornbæk Vandværk formået at levere vand af høj kvalitet til Hornbæks borgere. Vandværket leverer vand til godt 2600 husstande og erhverv. Der anvendes udelukkende grundvand af høj kvalitet fra 80 - 100 meter dybe boringer.

Der indvindes ca. 250.000 m3/år. Grundvandet dannes i et kileformet område mellem Tikøb og Hornbæk. Efter indpumpning af råvandet iltes dette og filtreres 2 gange gennem sandfiltre. Der tilsættes ingen fremmede stoffer til vandet.

Hornbæk Vandværk blev startet i 1906 og lå på hjørnet af Sauntevej og Bretagnevej, - hvor nu vandtårnet ligger. På grund af problemer med råvandet flyttede man ned til Hornbæk Sø, hvor man havde anskaffet en grund.

I forbindelse med vandværkets 100 års jubilæum i 2006 blev der udgivet en jubilæumsbog, der beskriver vandværkets historie samt Hornbæk Sø.

Bogen kan rekvireres (gratis) ved henvendelse til vandværket.

------------0----------------

Copyright Rambøll Danmark A/S